43. Ozdoby - Az-Zuhruf

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
43:1 Ha. Mim.
43:2 Na Księgę jasną!
43:3 Oto uczyniliśmy ją Koranem arabskim! Być może, zrozumiecie!
43:4 On jest w Matce Księgi u Nas, wzniosły, mądry!
43:5 Czyż My mamy oddalić od was napomnienie, ponieważ jesteście ludem zepsutym?
43:6 Iluż proroków posłaliśmy pomiędzy dawne pokolenia?
43:7 Lecz gdy tylko przyszedł do nich jakiś prorok, to ludzie się z niego wyśmiewali.
43:8 Przeto wytraciliśmy groźniejszych od nich i przykład pierwszych pokoleń już minął.
43:9 I jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?" - oni z pewnością odpowiedzą: "Stworzył je Potężny, Wszechwiedzący!"
43:10 - Ten, który uczynił ziemię kolebką dla was; On wyznaczył na niej wasze drogi. Być może, pójdziecie drogą prostą!
43:11 - Ten, który zesłał z nieba wodę według pewnej miary. I dzięki niej ożywiliśmy krainę umarłą. W ten sposób zostaniecie wyprowadzeni!
43:12 On stworzył wszelkie pary, dał wam statki, a także zwierzęta wierzchowe,
43:13 Tak abyście mogli wygodnie podróżować na ich grzbietach, a potem wspominali dobroć waszego Pana - kiedy się już na nich dobrze usadowicie - i mówili: "Chwała niech będzie Temu, który nam to podporządkował, albowiem my sami nie moglibyśmy tego osiągnąć.
43:14 I, zaprawdę, my powrócimy do naszego Pana!"
43:15 I oni uczynili z Jego sług Jego część. Zaprawdę, człowiek jest jawnym niewdzięcznikiem!
43:16 Czyż On wziąłby sobie córki, z tego, co stworzył, a was wyróżnił synami?
43:17 A kiedy któremuś z nich obwieszczą to, co przypisuje się Miłosiernemu, to twarz jego posępnieje i pełen udręki powstrzymuje gniew.
43:18 Czy ta istota, która jest wychowana wśród ozdób i która w sporze nie jest jasna?...
43:19 I uczynili aniołów, którzy są sługami Miłosiernego, istotami żeńskimi. Czyż oni byli świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani!
43:20 Oni mówią: "Jeśliby chciał Miłosierny, to nie czcilibyśmy ich." Nie mają o tym żadnej wiedzy, tylko snują przypuszczenia.
43:21 Czyż My daliśmy im przedtem jakąś Księgę, której się silnie trzymają?
43:22 Przeciwnie! Oni mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami."
43:23 Podobnie nie wysłaliśmy przed tobą ostrzegającego do żadnego miasta, żeby nie powiedzieli jego mieszkańcy, żyjący tam w dobrobycie: "Zaprawdę, znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami!"
43:24 Posłaniec powiedział: "A gdybym przyszedł do was z lepszym przewodnictwem niż to, które znaleźliście u waszych ojców?" Oni powiedzieli: "Zaprawdę, nie wierzymy w posłannictwo, z którym zostaliście posłani!"
43:25 Przeto zemściliśmy się na nich. I popatrz, jaki był ostateczny koniec tych, którzy zadali kłam prawdzie!
43:26 Oto powiedział Abraham do swojego ojca i do swojego ludu: "Zaprawdę, jestem niewinny tego, co wy czcicie,
43:27 Oprócz czci Tego, który mnie stworzył, ponieważ On prowadzi mnie drogą prostą."
43:28 I on uczynił to słowem, które przetrwało wśród jego potomstwa. Być może, oni powrócą!
43:29 Co więcej! Ja dałem im i ich ojcom używanie życia, aż przyszła do nich prawda i Posłaniec jasny.
43:30 A kiedy przyszła do nich prawda, oni powiedzieli: "To są czary i my w nie wierzymy!"
43:31 I powiedzieli: _ "Gdyby ten Koran został zesłany jakiemuś znacznemu człowiekowi z tych dwóch miast?!"
43:32 Czy oni rozdzielają miłosierdzie twego Pana? My rozdzieliliśmy wśród nich środki do życia na tym świecie i wynieśliśmy jednych z nich stopniami ponad innymi, tak aby jedni z nich brali innych w służbę. Lecz miłosierdzie twego Pana jest lepsze niż to, co oni gromadzą!
43:33 I gdyby nie to, że ludzie chcieliby być jednym narodem, to My uczynilibyśmy w domach ludzi nie wierzących w Miłosiernego dachy ze srebra i schody, po których będą wchodzili;
43:34 I drzwi, i łoża, na których by wypoczywali leżąc;
43:35 I ozdoby ze złota. Lecz to wszystko - to tylko używanie w życiu na tym świecie; a życie ostateczne u twego Pana jest dla bogobojnych.
43:36 A ktokolwiek uchyla się od wspominania Miłosiernego, to przypiszemy mu szatana jako towarzysza;
43:37 Oni, w istocie, odsuwają ich od drogi, a ci sądzą, że są prowadzeni drogą prostą
43:38 A kiedy w końcu człowiek przychodzi do Nas, mówi: "O, gdyby między mną i tobą była odległość dwóch wschodów!" Jakże zły ten towarzysz!
43:39 I nie przyniesie wam żadnej korzyści tego Dnia - skoro czyniliście niesprawiedliwość - to, że będziecie współuczestnikami w karze.
43:40 Czyż możesz spowodować, by słyszeli głusi, I albo czy poprowadzisz ślepego i tego, kto jest w zabłądzeniu oczywistym?
43:41 Albo My ciebie zabierzemy i zemścimy się na nich;
43:42 Albo pokażemy tobie to, co im obiecaliśmy, ponieważ, zaprawdę, jesteśmy nad nimi wszechwładni!
43:43 Przeto trzymaj się mocno tego, co ci zostało objawione. Zaprawdę, jesteś na drodze prostej!
43:44 To jest przypomnienie dla ciebie i dla twojego ludu; wy będziecie zapytywani.
43:45 Zapytaj tych spośród Naszych posłańców, których posłaliśmy przed tobą: "Czy My ustanowiliśmy jakichś bogów poza Miłosiernym, którym należałoby oddawać cześć?"
43:46 Posłaliśmy Mojżesza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny. A on powiedział: "Zaprawdę, jestem posłańcem Pana światów!"
43:47 Lecz kiedy on przyszedł do nich z Naszymi znakami, oni wyśmiewali się z nich.
43:48 A przecież nie pokazaliśmy im znaku, który by nie był większy od poprzedniego. I pochwyciliśmy ich karą - być może oni powrócą.
43:49 I powiedzieli: "O czarowniku! Módl się za nami do twego Pana w imię przymierza, które zawarł z tobą. My na pewno pójdziemy drogą prostą!"
43:50 A kiedy odwróciliśmy od nich karę, złamali przysięgę.
43:51 I Faraon ogłosił wśród swego ludu, mówiąc: "O ludu mój! Czy nie do mnie należy królestwo Egiptu, jak i te rzeki, które płyną u moich stóp? Czy nie widzicie?
43:52 Czy ja nie jestem lepszy niż ten, który jest biedakiem i zaledwie umie się jasno wyrazić?
43:53 Dlaczego nie włożono mu bransolet ze złota albo dlaczego nie przyszli z nim aniołowie jako jego współtowarzysze?
43:54 I Faraon uczynił swój lud lekkomyślnym, a oni go posłuchali. Zaprawdę, był to lud występny!
43:55 Przeto kiedy Nas rozgniewali, zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich wszystkich.
43:56 I uczyniliśmy ich rzeczą przeszłości i przykładem dla innych.
43:57 A kiedy był przedstawiony syn Marii jako przykład, oto twój lud odwrócił się od niego.
43:58 I powiedzieli: "Czy nasi bogowie nie są lepsi niż Jezus?" Oni przytoczyli ci ten przykład tylko dla sprzeczki. Oni są przecież ludem skłonnym do sporu.
43:59 On jest tylko sługą, którego obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela.
43:60 I jeślibyśmy chcieli, uczynilibyśmy z was aniołów, którzy by was zastąpili na ziemi.
43:61 On jest, zaprawdę, zwiastunem Godziny! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie za mną! To jest droga prosta.
43:62 I niech was nie zwiedzie szatan on jest waszym wrogiem jawnym.
43:63 A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami, powiedział: "Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się różnicie. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie!
43:64 Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!"
43:65 Lecz różne partie spośród nich poróżniły się między sobą. Biada więc niesprawiedliwym z powodu kary Dnia bolesnego!
43:66 Czy, oni oczekują czegoś innego niż Godziny, która przyjdzie do nich nagle, kiedy nawet nie będą przeczuwali?
43:67 Tego Dnia przyjaciele będą dla siebie wrogami, z wyjątkiem ludzi bogobojnych.
43:68 "O słudzy moi! Nie obawiajcie się tego Dnia i nie bądźcie smutni!
43:69 Wy, którzyście uwierzyli w Nasze znaki i poddali się całkowicie!
43:70 Wejdźcie do Ogrodu, wy i wasze żony, będziecie uradowani!"
43:71 Wśród nich będą krążyć podawane im naczynia ze złota i puchary; będzie w nich to, czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy. I będziecie przebywać tam na wieki.
43:72 Taki jest ten Ogród, który wam będzie dany w dziedzictwo za to, co czyniliście.
43:73 Będą tam obfite owoce, z których będziecie jedli.
43:74 Zaprawdę, grzesznicy w karze Gehenny będą przebywać na wieki!
43:75 Nie doznają w niej ulgi i pozostaną tam w rozpaczy.
43:76 I nie My byliśmy dla nich niesprawiedliwi, lecz oni sami czynili niesprawiedliwość.
43:77 I będą krzyczeć: "O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami!" On powie: "Wy musicie pozostać!"
43:78 My przyszliśmy do was z prawdą, lecz, zaiste, większość z was odczuwa wstręt do prawdy.
43:79 Czy oni przygotowali jakąś chytrą sprawę? bo My przygotowujemy!
43:80 Czy sądzą, że My nie słyszymy ich tajemnych myśli i rozmów poufnych? Przeciwnie! Nasi posłańcy są przy nich, zapisują!
43:81 Powiedz: "Jeśli Miłosierny posiada syna, ja jestem pierwszy z czcicieli!"
43:82 Chwała niech będzie Panu niebios i ziemi, Panu Tronu, będącemu ponad to, co Jemu przypisują!
43:83 Pozostaw ich więc! Niech oni się pogrążają i niech się zabawiają, aż spotkają ten Dzień, który im został obiecany!
43:84 On jest Tym, który jest Bogiem w niebie i który jest Bogiem na ziemi. On jest Mądry, Wszechwiedzący!
43:85 Błogosławiony niech będzie Ten, do którego należy królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi! On posiada wiedzę o Godzinie! Do Niego zostaniecie sprowadzeni!
43:86 Ci, których oni wzywają poza Nim, nie posiadają żadnej władzy wstawiennictwa, z wyjątkiem tych, którzy świadczą o prawdzie i posiadają wiedzę.
43:87 I jeśli ich zapytasz: "Kto was stworzył?", oni z pewnością powiedzą: "Bóg. Jakże oni są oszukani!
43:88 I jeszcze powiedział Posłaniec: "O Panie mój ! Tamci - to są ludzie, którzy nie wierzą!"
43:89 Jednak przebacz im i powiedz: "Pokój!" Potem oni się dowiedzą!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież